Production, development, distribution and salvage of expanded polystyrene, wholesale trade of extruded polystyrene

Informačný list

Parametre systému – návrh

Aplikovateľnosť a miera efektivity systému tepelnoizolačnej a hydroizolačnej ochrany závisí

od správneho návrhu. Návrh musí vychádzať z tvaru a typu objektu a všetkých požiadaviek

v globálnom koncepte. Globálny koncept si vyžaduje vysokú odbornosť vo fáze projektu

a spoľahlivosť vo fáze realizácie.

Agrostyro s.r.o. poskytuje investorom, projektantom a realizátorom potrebné technické

poradenstvo a odbornú pomoc od zadania po odovzdanie diela.

Názvoslovie:

• Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém – je súbor vrstiev, materiálov

a doplnkových výrobkov, spolupôsobiacich na zabezpečenie požadovanej tepelnej

ochrany a hydroizolačnej ochrany budovy

• Obalové konštrukcie – súhrn teplovýmenných konštrukcií (podlahy, steny, výplňové

konštrukcie a strecha) zabezpečujúcich vnútornú klímu vnútri budovy

• Strešný plášť – súčasť teplovýmenného obalu budovy, pri čom prestup tepla je

zvyčajne smerom zdola nahor

• Tepelnoizolačná vrstva – súčasť tepelnoizolačného a hydroizolačného systému,

ktorá zabezpečuje tepelnoizolačné vlastnosti systému

• Hydroizolačná vrstva – súčasť tepelnoizolačného a hydroizolačného systému, ktorá

zabezpečuje hydroizolačné vlastnosti systému

• Mechanické kotvenie – súbor výrobkov a prvkov zabezpečujúcich mechanické

prepojenie jednotlivých vrstiev systému

• Natavenie a lepenie – súbor pracovných postupov a prvkov zabezpečujúcich

fyzikálne prepojenie jednotlivých vrstiev systému

• Základný náter – je podkladový náter zabezpečujúci prepojenie 2 rôznorodých

vrstiev na zabezpečenie spolupôsobenia a funkcie

• Geotextília – je ochranná a separačná vrstva z textílie

• Parozábrana – je vrstva s vysokým difúznym faktorom

• Asfaltovaný pás modifikovaný – súčasť hydroizolačnej vrstvy na báze

modifikovaného asfaltu

• Fóliová povlaková krytina – súčasť hydroizolačnej vrstvy na báze PVC,

stabilizovaného

• POLITERM – monolitická tepelná izolácia zo zmesi cementu, vody, jemných

polystyrénových guliek a prísad

• EPS expandovaný polystyrén – dosková tepelná izolácia z penového polystyrénu

Počasie

Teplota vzduchu, podkladu a materiálov nesmie klesnúť pod 5 oC. Nesmie sa pracovať pri

silnom vetre, alebo pri priamom slnečnom žiarení . Teplota vzduchu by nemala prekročiť

+25oC. Nezatuhnuté materiály je potrebné chrániť pred prudkým pôsobením dažďa alebo

slnečným žiarením.

Požiadavky na podklad

Vhodný podklad musí byť

Súdržný a nosný (prídržnosť podkladu min. 0,06 MPa)

Čistý, zbavený prachu nečistôt, mastnoty, olejov, zvyškov farieb, organických nečistôt

Suchý – ustálená prirodzená vlhkosť

Rovný – maximálne nerovnosti ± 15 mm

Úpravy povrchov:

– prirodzené vyschnutie – pri vlhkom podklade

– zametanie – metlou, kefou, otryskanie vodou – pri prašnom podklade

– mechanické čistenie – pri znečistení machom,hubami

– otryskanie s čistiacim prostriedkom a opláchnutie – pri mastnom povrchu

– mechanické odstránenie narušeného povrchu -pri drviacom sa podklade

– vyrovnanie cementovou stierkou – pri nerovnom povrchu

ISOFLATROOF príručka na stiahnutie

Translate »