Výroba, vývoj, predaj, zber a recyklácia penového polystyrénu

Vyhlásenie o parametroch- Politerm

1. Druhový a obchodný názov výrobku:

POLITERM 250/300/350

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:

Plastové kamenivo pre polystyrénový betón

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku v súlade s príslušnou harmonizovanou technickou špecifikáciou podľa predpokladu výrobcu:

Betónová malta v stavbách

4. Zamýšľanie použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:

V stavbách ako podklad pre hydroizolácie a zateplenie strešných konštrukcií, zateplenie stropov a podláh, podklad priemyselných podláh, cestných telies a chodníkov a pod.

5. Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby:

AGROSTYRO s.r.o.
Priemyselná 9
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 34097694
Prevádzka: Zlaté Moravce

6. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR č.162/2013 Z.z.:

Systém IV

7. Označenie SK certifikátu(ov) a dátum(y) vydania, ak bol(i) vydaný(é), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho(ich) vydala:

Nie je relevantné- počiatočné skúšky výrobku a riadenie výroby výrobcom

8. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnostiParametreHarmonizované tech. špefifikácie
Reakcia na oheňA1STN EN 13501-1+A1 :2010
Pevnosť v tlaku [MPa]0,83/1,48/1,69STN EN 12390-3
Difúzny odpor vod. pary11,5/12/21,04STN EN ISO 10456
Tepelná vodivosť [W.m-1.K-1]0,067/0,08/0,103STN EN 727014

Dokument na stiahnutie

Translate »