Výroba, vývoj, predaj, zber a recyklácia penového polystyrénu

Vyhlásenie o parametroch- EPS 100

1. Druhový a obchodný názov výrobku:

EPS 100- Doska z expandovaného polystyrénu

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:

Doska z expandovaného polystyrénu

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku v súlade s príslušnou harmonizovanou technickou špecifikáciou podľa predpokladu výrobcu:

Na tepelnú izoláciu šikmých striech- nad krokvami, medzi krokvami, pod krokvami, ploché strechy dvoj a viacplášťové ( pod hornou vrstvou). Obvodové steny: vonkajšie-výplň vzduchovej vrstvy, debnenie, vnútorné- výplň vzduchovej vrstvy, jadro sendvičového panela. Podlahy- pod vyrovnávaciu vrstvu, podlahové vykurovanie, nášľapnú vrstvu- plávajúce podlahy s bežným zaťažením.

4. Zamýšľanie použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:

Použitie na stavbách podľa bodu č.3, ďalej na presné výrezky, prvky baliacej techniky, dekoračné účely a pod.

5. Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby:

AGROSTYRO s.r.o.
Priemyselná 9
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 34097694
Prevádzka: Zlaté Moravce

6. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR č.162/2013 Z.z.:

Systém IV

7. Označenie SK certifikátu(ov) a dátum(y) vydania, ak bol(i) vydaný(é), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho(ich) vydala:

Nie je relevantné- počiatočné skúšky výrobku a riadenie výroby výrobcom

8. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnostiParametreHarmonizované tech. špefifikácie
Reakcia na oheňESTN EN 11925-2
Pevnosť v tlaku [kPa]100STN EN 826
Difúzny odpor vod. pary38STN EN 12086
Tepelná vodivosť [W.m-1.K-1]0,036STN EN ISO 10456

Dokument na stiahnutie

Translate »